• Świetlica

  • ŚWIETLICA SZKOLNA 2021/2022

   Godziny pracy świetlicy szkolnej

    rok szkolny 2021/2022

   PONIEDZIAŁEK12.30-15.30
   WTOREK12.00-14.30
   ŚRODA12.00-15.30
   CZWARTEK12.30-14.30
   PIĄTEK13.00-15.10

   Pliki do pobrania:

   Karta zapisu dziecka do świetlicy

   PROCEDURY przyprowadzania i odbioru dzieci

   Regulamin działalności świetlicy

   Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców. W świetlicy prowadzone są zajęcia:

   • PLASTYCZNO-TECHNICZNE (rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki), oraz rękodzielnicze (wykonywanie form przestrzennych z masy solnej, papierowej, wykonywanie kwiatów z bibuły, haftowanie),
   • REKREACYJNO – RUCHOWE zabawy w sali zabaw, na świeżym powietrzu, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
   • MUZYCZNO – TANECZNE, ćwiczenia i zabawy rytmiczno– muzyczne,
   • DOSKONALĄCE umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań dla dzieci),
   • DYDAKTYCZNE zabawy słowne- rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zgadywanki,
   • ZAJĘCIA z wykorzystaniem środków audio- wizualnych znajdujących się w świetlicy,
   • POMOC w odrabianiu zadań domowych

   STOŁÓWKA SZKOLNA

   Od 06.09.2021r.świadczyć będzie 1-daniowe obiady w cenie 4.50 zł za obiad.

   Pani Agata Zielińska przyjmuje wpłaty za obiad do 25 dnia każdego poprzedzającego miesiąca.

   Prosimy o terminowe wpłaty.

   Obiady wydawane są na przerwie godz.10.25-11.45

    

   Rok szkolny 2020/2021

   ŚWIETLICA POLECA 14.04

   Swietlica 14.04.2021r-1

   ŚWIETLICA POLECA 12-13.04
   ŚWIETLICA 12-13 .04.2021r-1

   Wielkanocne łamigłówki 29.03-30.03

   Swietlica szkolna 29.03-31.03.2021r-1

    

   REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI  ŚWIETLICY SZKOLNEJ

   Szkoły Podstawowej w Stańkowej

   • 1

   1.Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

   2.Do podstawowych zadań świetlicy należy:

   1. a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych ,
   2. b) pomoc w odrabianiu lekcji,
   3. c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
   4. d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
   5. e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
   6. g) zapewnienie możliwości spożycia obiadu .
   7. h) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
   8. i) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
   • 2

   1.Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Stańkowej:

   1. b) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć   szkolnych,
   2.  c) inni uczniowie za zgodą dyrektora.
   • 3

   1.Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.

   2.Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń .

   • 4
   1. Świetlica jest czynna w dniach odbywania zajęć lekcyjnych w godz. wg harmonogramu

   2.Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

   3.Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

   • 5

   1.W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.

   • 6

   1.Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy , który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

   2.Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i programem wychowawczym i profilaktycznym Szkoły.

   • 7

   1.Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych .

   2.Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

   • 8
   1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
   • 9
   1. Dzieci odbierane są przez rodziców lub przez osoby przez nich upoważnione. Na samodzielny  powrót do domu potrzebne jest pisemna zgoda rodziców.
   2. Rodzice, którzy upoważniają inne osoby do odbioru swoich dzieci, zobowiązani są do:
   3. a) złożenia u wychowawcy świetlicy pisemnego upoważnienia;
   4. b) upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko odbieranego ucznia, dane personalne rodziców wraz z aktualnym telefonem kontaktowym, dane personalne osoby upoważnionej oraz  czytelne podpisy obojga rodziców;
   5. c) upoważnienie musi zostać zaktualizowane w wypadku zmiany w danych wymienionych w punkcie 2.
   6. d) upoważnienie przechowywane jest w dokumentacji świetlicy.
   • 10

   1.Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

   ŚWIETLICA POLECA 02.06.2020r.

   Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

   ŚWIETLICA POLECA 01.06.2020r.

   Dzień Dziecka

   ŚWIETLICA POLECA 29.05.2020r.

   Prace plastyczne

   ŚWIETLICA POLECA 28.05.2020r.

   Instrumenty muzyczne

   ŚWIETLICA POLECA 27.05.2020r.

   Jak wykonać gry?

   ŚWIETLICA POLECA 26.05.2020r.

   Dzień Mamy

   ŚWIETLICA POLECA 25.05.2020r.

   Dzień Księżniczki

   ŚWIETLICA POLECA 22.05.2020r.

   22 maja Dzień Praw Zwierząt

   ŚWIETLICA POLECA 21.05.2020r.

   Światowy Dzień Kosmosu

   ŚWIETLICA POLECA 20.05.2020r.

    Sławni piłkarze

   ŚWIETLICA POLECA 19.05.2020r.

   Dzień Polskiej Niezapominajki.

   ŚWIETLICA POLECA 18.05.2020r.

   Stworki z rękawiczek.

   ŚWIETLICA POLECA 14.05.2020r.

    Zabawy kreatywne

   ŚWIETLICA POLECA 12.05.2020r.

   Zabawy z taśmą klejącą.

   ŚWIETLICA POLECA 11.05.2020r.

   Latem krążę, ile sił, zbieram z kwiatów złoty pył.

   ŚWIETLICA POLECA 08.05.2020r.

   Majowa łąka

   ŚWIETLICA POLECA 06.05.2020r.

   Zabawy ze słomką.

   ŚWIETLICA POLECA 04.05.2020r.

   Strażak to jeden z najbardziej bohaterskich zawodów - to przecież strażacy ryzykują zdrowie i życie podczas akcji ratunkowych. Warto dziś im za to podziękować.

   Międzynarodowy Dzień Strażaka 

   ŚWIETLICA POLECA 29.04.2020r.

   Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do wykorzystania pustych plastikowych butelek.
   Zobaczcie sami jakie niesamowite rzeczy można z nich stworzyć.

   RECYKLING

   ŚWIETLICA POLECA 27.04.2020r.
   Kochani! Dzisiaj chcę Was zachęcić do zrobienia w domu figurek z papieru metodą ORIGAMI.

   ORIGAMI